DOCUMENTS

“Si la no-violència és la llei del nostre ésser, el futur està amb les dones”.

Mahatma Ghandi

"El gènere és, en sociologia i ciències socials, la construcció social d'allò que es considera masculinitat o feminitat, per exemple, els trets, actituds, rols, etc., que una cultura determinada atorga en un moment donat a una persona en funció del seu sexe i de com es relaciona amb les persones segons el sexe que tenen. La identitat de gènere fa referència a la percepció que té l'individu del seu propi gènere, i pot o no correspondre's amb el seu sexe biològic."

 

*El contingut del material distribuït és responsabilitat exclusiva de l'entitat que el presenta i n'ostenta la titularitat

Avaluació projecte de “REVIRED: Prevenció i Reducció de la Violència Sexual en Dones Treballadores de Sexe a Escuintla, Guatemala”.

 

Iniciat al gener de 2015 amb finançament del Fons Fiduciari de la Nacions Unitats per l'Eliminació de la Violència contra les Dones d'ONU Dones.

 

L'objectiu principal d'aquest projecte és aconseguir que, “Les dones treballadores del sexe (DTS) se sentin dt.́s apoderades per reportar i buscar recolzo en casos de violència sexual com a resultat d'una millora en la *coordinación de respostes institucionals i serveis disponibles.”

 

Es planteja aconseguir aquest objectiu mitjançant el treball coordinat amb institucions judicials, socials i de salut i una xarxa organitzada de DTS, qui treballen en l`educació de parells.

 

UN Trust Fund to End Violence against Women

 

Ref: Página 30, Mission Report Template (2016).

El Pla director de cooperació al desenvolupament és l'expressió tècnica principal de la política de la Generalitat de Catalunya en matèria de cooperació al desenvolupament.

 

S'elabora amb una periodicitat quadriennal i fixa les prioritats geogràfiques i sectorials del període,els objectius estratègics, els productes i els resultats que es pretenen obtenir, i també els recursos humans, materials, econòmics o de gestió necessaris per a la seva consecució.Ha d'indicar també les línies de coordinació i col·laboració amb altres agents públics o privats, bilaterals o multilaterals per al reforçament dels objectius estratègics de la cooperació pública catalana.

 

El Pla director de cooperació al desenvolupament vigent és el corresponent al període 2015-2018 i va ser aprovat per la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació del Parlament de Catalunya el 22 d'abril de 2015.

La Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (o CEDAW, que són les seves sigles en anglès) és un tractat internacional adoptat en 1979 per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Descrit com una declaració de drets internacional per a la dona, va entrar en vigor el 3 de setembre de 1981 i ha estat ratificat per 188 estats. Més de cinquanta països que han ratificat la Convenció ho han fet amb subjecció a determinades declaracions, reserves i objeccions, incloent 38 països que van rebutjar l'aplicació de l'article 29, que s'ocupa dels mitjans per a resoldre controvèrsies relatives a la interpretació o aplicació de la Convenció La declaració d'Austràlia va destacar les limitacions del poder del govern central com a resultat del seu sistema constitucional federal. Els Estats Units i Palau han signat, però no han ratificat el tractat. La Santa Seu, Iran, Somàlia, Sudan del Sud, Sudan i Tonga no són signataris de la Convenció.

 

«Tota distinció, exclusió o restricció basada en el sexe que tingui per objecte o per resultat menyscabar o anul·lar el reconeixement, gaudi o exercici per la dona, independentment del seu estat civil, sobre la base de la igualtat de l'home i la dona, dels drets humans i les llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica, social, cultural i civil o en qualsevol altra esfera.»

— Assemblea General de l'ONU, CEDAW (Article 1)

 

També estableix una agenda d'acció per a posar fi a la discriminació basada en el sexe. Els Estats han de prendre mesures per a intentar eliminar els prejudicis i costums basats en la idea de la inferioritat o la superioritat d'un dels sexes o en rols femenins i masculins estereotipats.

 

El Conveni requereix als Estats ratificants, per consagrar la igualtat de gènere en la seva legislació interna, derogar totes les disposicions discriminatòries de la seva legislació, i establir-ne de noves per protegir-se de la discriminació contra la dona (articles 2 i 3). No obstant això, la protecció especial de la maternitat no es considera discriminació de gènere (article 4). També mesures apropiades, incloses les legislatives, per suprimir totes les formes de tràfic de dones i la prostitució forçada (article 6). Es requereix també, la igualtat d'oportunitats en l'educació per als estudiants de sexe femení i l'estímul de l'educació mixta (article 10). Així mateix, han d'establir tribunals i institucions públiques per garantir a les dones una protecció eficaç contra la discriminació, i prendre mesures per eliminar totes les formes de discriminació contra la dona practicades per persones, organitzacions i empreses (article 2.e).

https://ca.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3_sobre_l%27eliminaci%C3%B3_de_totes_les_formes_de_discriminaci%C3%B3_contra_la_dona

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –objectius universals, integradors i ambiciosos- són els que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015.

 

Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.

 

Els 17 ODS és concreten amb 169 fites i els seus indicadors d’evolució. Els indicadors seran establerts per la Comissió d’Estadística de les Nacions Unides l’any 2016.

 

Els ODS són el resultat d’un procés de negociació que s’ha estat portant a terme en els darrers tres anys després de la Cimera de Rio+20 (2012), partint de l’experiència adquirida amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

 

web oficial: http://www.globalgoals.org/

Les Nacions Unides i els ODS

Indicadors de seguiment dels ODS

 

(castellano) La FSIS es una fundación sin ánimo de lucro que ini- cia sus accionar dirigido a Guatemala a partir de la XIV Conferencia Internacional de SIDA en Barcelo- na, España en el año 2002.

Guatemala es un multicultural, multilingüe y multiétnico, que posee una super cie de 108.889 Km2 con una población proyectada de 16,176,1331 para el 2015 tomando de referencia la ENCOVI. 22011, sien- do una población joven y representando las mujeres un 51.1 %.

 

La FSIS conjuntamente con el MSPAS (Ministerio de Salud Pública yo Asistencia Social) eligen el Depar- tamento de Escuintla como sede de la FSIS, actual- mente dentro del Hospital Nacional de Escuintla, por el acelerado incremento de casos de VIH y la poca respuesta con que se contaba localmente.

 

La ayuda al desarrollo que la FSIS ha venido proveyendo, se ha caracteriza principalmente por el apoyo determinante para la descentralización de los tratamientos antiretrovirales monitoreados a nivel nacional por el aplicativo informático MANGUA. Las acciones complementarias que realiza son derivadas de contar con información como lo es la vigilancia epidemiológica de ITS/VIH, la investigación operativa. Provee atención a través de Clínica Barcelona, que atiende población vulnerable: trabajadoras del sexo, HSH, trans y otros grupos. Un componente fuerte que caracteriza a la población es el programa educativo principalmente en su brazo comunitario que tiene como meta el fortalecimiento local y promover la organización y participación especialmente en procesos de auditoria social y la incidencia políticas.

 

Todas las acciones que la FSIS realiza llevan como ejes transversales en enfoque de derechos, desarrollo, género, disminución de inequidades y desigualdades. Las personas son el centro de ellas, tomando en cuenta tanto los factores biomédicos como las conductual y estructural para una prevención en donde se fortalezcan las estructuras del estado y las organizaciones locales. .